Miljö

Visst kan man jobba aktivt med miljön även i vår bransch.

Sedan 2012 är vi officiellt miljödiplomerade av Järfälla Kommun. Kommunens miljöledningssystem har anpassats till vår verksamhet och vi tillämpar nu detta system i vårt egna miljöarbete. Miljödiplomeringen drivs av miljö- och bygglovsnämnden i Järfälla Kommun och kriterierna utgår från ISO 14001/EMAS.

Sedan 2015 är vi stolta innehavare av inte mindre än två Miljödiplom. Dels har vi uppnått Järfälla Kommuns Miljödiplom av Guldnivå och dessutom har vi erhållit Miljödiplom från Svensk Miljöbas. Samtliga miljödiplomeringar erfordrar årlig miljörevision.


Miljödiplom Järfälla Kommun - Guldnivå - Sture Exhibitions & Events AB

Järfälla Kommuns Miljödiplom – Guldnivå »»
Miljödiplom Svensk Miljöbas - Sture Exhibitions & Events AB

Svensk Miljöbas Miljödiplom »»


Miljöpolicy 2018

Sture™ har som målsättning att eftersträva minsta möjliga miljöpåverkan inom och utom företaget. Enligt vår policy skall lagstiftning och tillståndsvillkor anses som minimikrav. Detta gäller alla miljöaspekter, inkluderande arbetsmedicinska effekter såsom till exempel buller eller förslitningsskador. Att gradvis integrera vårt företags totala verksamhet i ett kretslopp har hög prioritet. Detta innebär att vi skall hushålla med förbrukning av energi och råvaror i verksamheten, arbeta för att minska allt spill, ständigt förbättra produkter och tillverkningsmetoder sett ur miljöperspektiv, främja alla former av återvinning av de produkter vi tillverkar och de råvaror vi använder. Vi skall också kräva en engagerad miljöomsorg hos våra leverantörer. Vid investeringar skall vi göra avvägningar mellan vad som är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Alla medarbetare skall och kan göra en aktiv insats i vårt miljöarbete.

Uppfyllda miljömål

  • Övergång till Bra Miljöval-märkt el
  • Uppvärmning till 100% via fjärrvärme
  • Återanvändning av träfibermaterial till 78%
  • Användning av vattenbaserade färgmedel till 95%
  • Byte till lågenergiljuskällor för 65% av belysningen
  • Installation av rörelsedetektorer för belysning
  • Påbörjad övergång till miljöpersonbilar

Fjärrvärme

Vi använder oss enbart av miljöanpassad fjärrvärme för vår uppvärmning.


Miljöanpassad fjärrvärme - Sture Exhibitions & Events

Svensk Fjärrvärme – Vi värmer varandra »»